Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite – dit alles in de meest ruime zin van het woord – als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

IJsChef stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel IJsChef met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. IJsChef aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite, of door onbereikbaarheid van de internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van IJsChef. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door IJsChef. IJsChef is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij IJsChef of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan IJsChef. Vermenigvuldiging en verspreiding in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door IJsChef.

Persoonsgegevens

Door gebruikmaking van (contact)formulieren op onze internetsite wordt u geacht toestemming te verlenen voor het gebruik van deze gegevens voor het door ons aangegeven doel.